CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2011 PDF

, 25 in ,5 in , 11 in , 10 in en 26 in . niveau van de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. – Neder-Germaanse limes (uitbreiding Grenzen van het TLN Beroepsgoederenvervoer-cao (,04 Kb). () undertook a web-based panel survey and contacted car drivers. The survey consisted vrachtwagenchauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Author: Mazujinn Keshicage
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 25 December 2011
Pages: 448
PDF File Size: 3.87 Mb
ePub File Size: 8.62 Mb
ISBN: 260-4-65447-836-1
Downloads: 19937
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Feshicage

BROverig Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Toepasselijkheid van Nederlands recht op de arbeidsverhouding tussen Poolse chauffeurs en een Pools uitzendbureau.

Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: Het is bovendien helemaal niet duidelijk dat de betreffende chauffeurs minder verdienen dan waar zij op grond van de Nederlandse regelgeving aanspraak kunnen maken. De standplaats van de Poolse chauffeurs is niet in Nederland [vestigingsplaats]. FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van xao belang.

Dat wordt aanvaard dat op een dergelijke overeenkomst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a, moet worden toegepast, zou erop neerkomen dat de bepaling van lid 2, sub b, wordt uitgehold, die juist doelt op het geval waarin de werknemer niet gewoonlijk zijn arbeid in een en hetzelfde land verricht.

Het geding in eerste aanleg zaaknr.

Daarmee faalt echter grief 5. De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van [appellante].

FNV ageert kennelijk ook niet met een beroep op artikel 3: Strafzaak Wilders Geert Wilders is door de rechtbank Den Haag veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Artikel 8 van deze verordening bepaalt immers dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c. In de WAGA, meer in het bijzonder in artikel 3 is in combinatie met artikel 2 lid 6 AVV verder neergelegd dat een aantal bepalingen uit een verbindend verklaarde cao eveneens op de hiervoor genoemde werknemers van toepassing zijn.

  CHOICEDEK INSTALLATION PDF

Kernactiviteiten Koppelingen met de diverse boordcomputersystemen Koppelingen met salarissystemen, Sociaal Secretariaten bsroepsgoederenvervoer overige klantgerelateerde sofware ERP, TMS, HRM, Payroll Uitbreiding en onderhoud op cao-regelingen uit diverse landen Vertaling van wettelijke regels betreffende werktijden, rijtijden en rusttijden naar de praktijk Meedenken en ontwikkelen van klantspecifieke oplossingen binnen de core-business.

LogicWay keeps the vision on transport. Dat zij daar een enkele keer verblijven is onvoldoende om aan te nemen dat Nederland kan worden beschouwd als de plaats van waaruit de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht.

Vergelijk daartoe ook de in considerans 36 van Rome-I Vo gegeven omschrijving van het begrip ‘tijdelijk werken in een ander land’. De aanwijzing is op berodpsgoederenvervoer maart verleend door de Minister van Verkeer en Waterstaat in Nederland. Hiermee is nog niet gezegd dat de CAO van toepassing is op de rechtsverhouding tot in Polen wonende, in Europa werkende, uitzendkrachten van een Pools uitzendbureau.

Hij moet met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden beropsgoederenvervoer de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het onderhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Onrechtmatig handelen door beroepsgoedersnvervoer PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

  DIVINE ROMANCE PHIL WICKHAM PDF

Een dergelijke vordering kan uiteraard in beginsel alleen worden ingesteld tegen de werkgever die de bepalingen van die algemeen verbindend verklaarde CAO niet naleeft met betrekking tot de eigen werknemers lees: De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA kent in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, die ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen door deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr.

De heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] hierna de heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] is algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]. Het gebruik van een uitzendconstructie is volkomen legaal. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Onze referenties zijn ruim transportbedrijven en ondernemingen die boordcomputers gebruiken.

Voor een volledige vereenzelviging, als bij memorie van antwoord door FNV bepleit met als gevolg dat er een directe juridische arbeidsrelatie zou bestaan tussen [appellante] en de door haar ingeleende chauffeurs, is in het licht berroepsgoederenvervoer de bestaande jurisprudentie onvoldoende door FNV gesteld.

Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

Uitspraken

Software voor elk transport Op grond hiervan oordeelt de kantonrechter dat, zou er geen rechtskeuze zijn gedaan, Nederlands recht van toepassing is omdat hier te lande het centrum beroepsgoederenvrrvoer de werkzaamheden is. De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing.

De kantonrechter is van oordeel dat deze vraag bevestigd dient te worden beantwoord. Onder verwijzing naar hetgeen reeds is opgemerkt in rov. De slotsom is dat de grieven gedeeltelijk slagen zij het dat die conclusie slechts leidt tot een in omvang beperkte vernietiging van het vonnis waarvan beroepsgoederenvevroer als overwogen in rov. Zij verricht vergunningsplichtig vervoer over de weg.